شرکت پارادایس ارتباط از سال 1383 به استناد بر دانش و توانایی نیروهای فروش و تیم های اجرایی قوی شروع به فعالیت در زمینه دوربینهای مدار بسته ، سیستم های اعالم حریق ، شبکه و سانترال نموده است و با حمایت شرکت ها و پروژه های انجام شده و با عنایت به لطف الهی موفق به دستیابی رضایت شرکت ها و مشتریان خود شده است .
شرکت پارادایس ارتباط توانسته است برای جلب رضایت تمامی مشتریان با هر بودجه ای عالوه بر اجناس برند ، کلیه محصوالت موجود در بازار را با استناد بر قدرت اجرایی باال به بهترین روش نصب و حداکثر توان سیستم های نظارتی را در اختیار کارفرمایان خود قرار دهد.

اهداف شرکت پارادایس ارتباط:
1 -جلب بیشتر رضایتمندی مشتری های عزیز
2 -فروش گسترده تر
3 -آموزش تخصصی نیروهای اجرایی
4 -بهره برداری شرکت در زمینه جذب شرکت های بزرگ هم صنف در زمینه انجام پروژه های اجرایی آن ها به امید فردایی روشن تر